Polityka prywatności określa prawa do prywatności danych na stronie madar.szczecin.pl oraz w bazach danych powiązanych z platformą, a których jesteśmy jedynymi administratorami. Polityka opisuje nasze podejście do zarządzania Twoimi danymi oraz informuje o przysługujących prawach. Ta polityka (wraz z naszymi warunkami używania plików cookie) dokumentuje dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, do czego wykorzystujemy te dane oraz w jaki sposób możesz kontrolować i uzyskiwać dostęp do swoich danych.
Nasza polityka jest zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych 2016/679 (RODO / GDPR) wprowadzoną w życie 25 maja 2018 r. przez Parlament Europejski i Radę UE obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej oraz dotyczący jej mieszkańców. Polityka jest zgodna również z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).

W celu odzwierciedlenia najlepszych praktyk opisanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych staramy się w pełni stosować się do wszystkich warunków w nich zawartych zarówno dla podmiotów będących już naszymi klientami oraz dla osób odwiedzających nasz serwis.

Spis zagadnień polityki:

• Dane jakie przetwarzamy i podstawa prawna przetwarzania.
• Przetwarzanie danych
• Dostęp do i kontrola danych
• Pliki Cookies
• Ważne informacje dla Twojego bezpieczeństwie danych prywatnych
• Historia zmian polityki.
• Kontakt

Dane jakie przetwarzamy i podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po pozyskaniu Twoich danych osobowych jest Madar Dariusz Watral, ul. Szklarniowa 1, 70-001 Szczecin
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w kontakcie bezpośrednim oraz drogą elektroniczną na warunkach opisanych w umowie,
 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, wyłącznie za Twoją świadomą zgodą,
 • realizacji umowy która polega na przekazaniu danych do podmiotów współpracujących z Administratorem wyłącznie za Twoją świadomą zgodą,
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem telefonu oraz środków komunikacji elektronicznej,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane jakie zbieramy jako Administrator danych należą do kategorii danych zwykłych. Dane będące przedmiotem przetwarzania, a których przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia celów przygotowania i zawarcia umowy to:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy
 • nr telefonu
 • adres e-mail

Przetwarzanie danych

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przetwarzania jest dla nas kluczowym zagadnieniem. Nasza infrastruktura teleinformatyczna jest monitorowana oraz jest przedmiotem ciągłego procesu doskonalenia na podstawie:

 • okresowego przeprowadzania oceny skutków ochrony danych
 • przeprowadzania audytów wewnętrznych w oparciu o wymogi RODO oraz w oparciu o dobre praktyki normy ISO/IEC 27001:2013
 • szkoleń dla personelu oraz podmiotów współpracujących

Zbieranie

Twoje dane kontaktowe zostają powierzone Administratorowi wyłącznie na Twój wniosek i jednocześnie jest to uznawane za zgodę na ich przetwarzanie. Kompletacja danych w celu realizacji umowy/umów jest również przeprowadzana w celu przygotowania umowy, która będzie zawierać stosowne zgody.

Przechowywanie i usuwanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Ciebie zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zawartej umowy. W przypadku ustania celowości przetwarzania dane zostaną usunięte w czasie do 3 miesięcy od momentu ustanie celowości przetwarzania.

Analiza

Twoje dane są poddawane analizie przez Administratora danych oraz wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji umowy przez podmioty współpracujące z Administratorem. Twoje dane nie są przedmiotem automatycznego profilowania przez Administratora danych oraz przez podmioty z nim współpracujące.

Archiwizacja

Dane nie są archiwizowane i są przechowywane wyłącznie w głównych bazach danych. Więcej informacji znajdziesz również w sekcji „Miejsce przechowywania i przetwarzania danych”.

Dostęp do i kontrola danych.

Zapewniamy realizację Twoich praw związanych z Twoimi danymi, które przetwarzamy. Masz prawo w każdej chwili:

 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
 • zażądać wglądu do zgromadzonych danych,
 • zażądać sprostowania i modyfikacji zgromadzonych danych,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania zgromadzonych danych,
 • zażądać przekazania zgromadzonych danych w formie ułatwiającej przenoszenie danych. Dane osobowe mogą być również przesłanie innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego podmiotu.

W przypadku zgłoszenia któregoś z powyższych każdorazowo zostaniesz poinformowany czy realizacja Twoich praw nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem, osiągnięcie celów przetwarzania a tym samym prawidłowej realizacji zawartej umowy.

Pliki Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Poniżej linki pomocy do ustawień różnych przeglądarek:

Ważne informacje dla bezpieczeństwa danych osobowych.

Prawa podmiotów

Twoje prawa zostały wymienione w sekcji „Dostęp do i kontrola danych”. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejsce przechowywania i przetwarzania danych

Dane są przetwarzane i przechowywane na serwerach certyfikowanych centrów danych oraz na spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa stacjach roboczych.

Przetwarzanie danych osobowych dzieci.

Nasze usługi skierowane są do podmiotów i osób fizycznych które ukończyły 18 lat. Dane osobowe dzieci nie są przetwarzane.

Historia zmian polityki.

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 18 listopada 2018 r.